Persoonlijke competenties voor professionals en managers in ICT

Vitaliteit, effectiviteit en creativiteit in ICT

 

Diensten kunnen alleen ontstaan als er iemand bereidt is die diensten te ontvangen. In tegenstelling tot een tastbaar product kan een dienst niet op voorraad worden gehouden. Er zijn hoogstens bouwstenen of competenties die het mogelijk maken een dienst te gaan leveren als er een afnemer is gevonden.

Diensten ontstaan pas in de

interactie tussen leverancier en klant.

Professionele dienstverlening vraagt daarom relaties van hoge kwaliteit.

 

Voor het leveren van ICT-diensten, het adviseren over, het bouwen en managen van ICT, zijn niet alleen effectieve relaties met afnemers nodig. De kwaliteit van de interacties tussen de mensen die hun bijdrage aan die diensten

leveren is eveneens een kritische succesfactor.

 

Vitaliteit, effectiviteit en creativiteit in de interacties met klanten, collega’s, medewerkers en managers vormen de bron van al het ondernemen met ICT. De relationele en creatieve

processen tussen de mensen die daar deel van zijn bepalen richting en resultaat van het ondernemen.

Professioneel deelnemen aan deze processen, co-creatief i.p.v. reactief, geeft voldoening en ontwikkeling aan het individu en resultaten aan het gezamenlijke ondernemen.

 

Blijvend investeren in het ontwikkelen van de persoonlijke

competenties van de deelnemers aan deze relationele en creatieve processen is noodzakelijk  

voor een gezonde groei van de onderneming en de professionals en managers die haar gestalte geven.

Professionals en managers

 

Professionals en managers vormen de productieve kern van het ondernemen in de ICT-dienstverlening. Naast de kwaliteit van hun vakmatige bijdrage vormt de kwaliteit van hun persoonlijke competenties een zeer belangrijke succesfactor. Zowel voor hen persoonlijk als voor het welslagen van het gezamenlijk ondernemen.

 

Voor de professional is het van groot belang dat in het proces

van ondernemen zijn inhoudelijke bijdrage ook werkelijk de plaats krijgt die noodzakelijk is.

Dat vraagt een zekere extraversie en persoonlijke vaardigheden die bij vakinhoudelijke professionals niet altijd als vanzelfsprekend aanwezig zijn.

In de natuurlijke spanningsvelden met klanten, collega’s en managers moet de professional (innerlijke) ruimte voor zijn inhoudelijke creativiteit blijven handhaven. Seniore professionals zijn daarbij in staat hun meer juniore collega’s in coachende relaties te ondersteunen.

 

De manager van professionals geeft richting aan, en faciliteert het creatieve ondernemerschap van de professionals in zijn groep. Hij hanteert daarbij een gezonde balans tussen aandacht voor ondernemings-processen en de resultaten daarvan aan de ene kant, en leer- ontwikkelingsprocessen van individu en team aan de andere

kant.

Hij is in staat effectief om te gaan met het spanningsveld tussen korte termijn resultaten en langere termijn ontwikkelingsbelangen. Het uitbouwen van zijn relaties met klanten en andere stakeholders in commerciële processen is voor hem een natuurlijk onderdeel van zijn ondernemerschap.

Authenticiteit en ervaringsgericht leren

 

Voor samenwerken, samen leren en samen ondernemen via effectieve en creatieve relaties is het nodig dat professionals (en hun ma-nagers) elkaar raken en beïn-vloeden. Elkaar helpen en elkaar confronteren. Samen zoeken naar richting en op-lossingen. Sturen en richting geven. Inspireren en geïn-spireerd worden.

Leidinggeven en leiding ontvangen. Samen realiseren van doelstellingen.

Dat alles vraagt een hoge kwaliteit van interacties. Een proces van beïnvloeden en beïnvloed worden. Heldere intenties en authenticiteit zijn daarbij bepalend voor die kwaliteit.

De leerprocessen die in de trainingen worden aangeboden

zijn er daarom op gericht de deelnemers te helpen bij een ontwikkeling vanuit de eigen persoon, in plaats van het
aanleren van een set standaard vaardigheden. Het voortbouwen op eigen kwaliteiten, het ontwikkelen van eigen potentieel en het tot uitdrukking brengen van eigen inspiratie en aspiratie, zijn de principes waarlangs onze leertrajecten worden uitgevoerd.

De leertrajecten

  • Persoonlijke en relationele effectiviteit voor ICT-professionals
  • Master class Effective Interations for IT-Architects
  • Productieve klantrelaties in deliverymanagement
  • Ondernemend leiderschap voor teammanagers
  • Coachen van ICT-professionals